کپسول میکروفن (Microphone Cartridge):

کپسول میکروفن (Microphone Cartridge):

مهم ترین بخش هر میکروفن کپسول آن به حساب می اید . کارتریدج میکروفون هسته اصلی هر میکروفن است که برای انتخاب آن پارامترهای متفاوتی از جمله امپدانس، دامنه فرکانسی و حساسیت و از همه مهم تر الگوی قطبی میکروفن وجود دارد.

اگر در یک میکروفن از کپسول مطلوبی استفاده نشده باشد با تهیه و انتخاب صحیح کپسول های رایج بازار می توانید اقدام به اصلاح و تعویض آن کنید.